Música

No área de música, inténtase dar un avance en coñecemento e comprensión aos estímulos constantes da contorna, sen desatender a evolución da capacidade selectiva , o gusto estético e o xuízo crítico. Consideramos que a escola, ten que asumir o compromiso de brindar, coidar e propiciar o seu espazo que ten que ver co coñecemento e sensibilización que a música necesita dar a súa evolución. Proponse un enfoque didáctico coherente, atendendo ás necesidades de cada nivel e grupo,  posibilidades e intereses. O pracer por escóitaa, a acción e a produción musical.

NIVEL E. G. B. 1

O neno continúa desenvolvendo a súa expresividade, tanto desde a ejecución vocal como da instrumental.

Aténdese ao cancionero tradicional infantil cun grado crecente de dificultade, considerando as características evolutivas de cada grupo, posibilidades, necesidades e intereses.

Desde o instrumental, inclúese un instrumento melódico: a flauta doce, comezando deste xeito, a desenvolver a motricidad fina e a lecto-escritura análoga.

Por exemplo: “O Ruiseñor”, onde logran entonar a canción, executala na flauta sos e finalmente acompañados no piano pola docente.

Desde o vocal, súmanse ao cancionero, cancións con maior riqueza literaria por exemplo, a “Canción do Jardinero”.

E. G. B. 2

Continúase traballando a motricidad fina en gado crecente de dificultade.

Sumarse ao cancionero tradicional infantil, o cancionero folklórico arxentino, tendo en conta o desenvolvemento evolutivo do neno e atendendo ás súas necesidades e intereses.

Desde o instrumental continúase traballando coa flauta doce, amplíase o rexistro melódico e as dificultades rítmicas.

A lecto-escritura deixa de ser análoga ara pasar á escritura sobre o pentagrama. Por exemplo: “Tren do ceo”.

Desde o vocal, amplíase o cancionero co folklore arxentino por exemplo “Zamba a Monteros” ou a chacarera “De festa en festa”

Desde a audición, realízanse traballos de discriminación de instrumentos de folklore arxentino.

7º GRADO

Trabállase a motricidad fina desde o punto de vista melódico e tamén rítmico, por medio de instrumentos como a flauta doce, o teclado e instrumentos de percusión.

Súmase neste nivel, o cancionero folklórico latinoamericano.

Desde o instrumental, continúase o traballo coa flauta doce aumentando as dificultades rítmico-melódicas. Cos instrumentos de percusión, trabállanse rítmicas arxentinas e latinoamericanas a 2, 3 e 4 artes diferentes, por exemplo: o Samba “Brasileiro”.

Desde o vocal, trabállase o canto a 2 e 3 voces diferentes, como en Sinais “de tránsito”  e o cancionero latinoamericano, por exemplo “Fina Estampa”

Desde a audición, realízanse traballos de discriminación de instrumentos do folklore latinoamericano. Tamén se traballa a discriminación auditiva de instrumentos da orquesta sinfónica.

“…..me peguntas ¿que é Mozart?

…Mozart é a música mesma…”