Inglés

Children are the living messages we send to a time we will not see

Neil Postman

 

Un mundo globalizado como o de hoxe require do dominio do idioma inglés en forma indiscutida. Por este motivo, preparamos aos nosos alumnos para que conten coas ferramentas necesarias que lles permitan utilizar o idioma en diferentes situacións da vida cotiá.

Obxectivos:

  • O noso obxectivo principal é explorar as posibilidades da linguaxe e a comunicación desenvolvendo e afianzando as catro habilidades básicas da lingua inglesa: escoita e lectura comprensivas, escritura e comunicación oral.

  • Lograr unha comunicación fluída no idioma estranxeiro.

  • Comprender distintos tipos de textos por medio de inferencias, predicciones e técnicas de construción do significado.

  • Perfeccionar de xeito progresivo o nivel do discurso oral e escrito.

  • Escoitar en forma comprensiva e entender a idea xeral como tamén particular dunha mensaxe.

  • Utilizar o idioma en situacións da vida cotiá facendo uso do vocabulario, estruturas gramaticales, expresións idiomáticas e contidos traballados en clase.

Exames Externos

Bríndase aos alumnos a posibilidade de dar exames externos, para iso adéstrallos de 2º a 6º grao co fin de render exame na “Asociación Argentina de Cultura Inglesa” (AACI), sendo para 2º grao só oral e nos demais, escrito e oral. Os alumnos de 7º teñen a posibilidade de render o exame internacional KET da universidade de Cambridge.