Inglés

“Children are the messages we will send to a time we will never see.”

Neil Postman

 

Un mundo globalizado como o de hoxe require do dominio do idioma inglés en forma indiscutida. Por este motivo, preparamos aos nosos alumnos para que conten coas ferramentas necesarias que lles permitan utilizar o idioma en diferentes situacións da vida cotiá.

Obxectivos:

  • O noso obxectivo principal é explorar as posibilidades da linguaxe e a comunicación desenvolvendo e afianzando as catro habilidades básicas da lingua inglesa: escoita e lectura comprensivas, escritura e comunicación oral.

  • Lograr unha comunicación fluída no idioma estranxeiro.

  • Comprender distintos tipos de textos por medio de inferencias, predicciones e técnicas de construción do significado.

  • Perfeccionar de xeito progresivo o nivel do discurso oral e escrito.

  • Escoitar en forma comprensiva e entender a idea xeral como tamén particular dunha mensaxe.

  • Utilizar o idioma en situacións da vida cotiá facendo uso do vocabulario, estruturas gramaticales, expresións idiomáticas e contidos traballados en clase.

Co fin de lograr os obxectivos propostos, é sumamente importante que o idioma estranxeiro comece a aprenderse desde os primeiros anos. É por iso que desde o nivel inicial, os alumnos empezan a familiarizarse coa lingua inglesa a través de cancións, xogos, dramatizacións, vídeos, obras de teatro, titores e contos. Utilizamos materiais didácticos que facilitan a comprensión auditiva e a expresión oral para unha incorporación gradual do idioma que leva aos nenos a pensar e actuar en forma natural. Ao finalizar esta etapa, o nivel de comprensión e produción dos alumnos permítelles manexar vocabulario básico, estruturas simples e responder preguntas espontaneamente.