Música

No área de música, inténtase dar un avance en coñecemento e comprensión aos estímulos constantes da contorna, sen desatender a evolución da capacidade selectiva , o gusto estético e o xuízo crítico. Consideramos que a escola, ten que asumir o compromiso de brindar, coidar e propiciar o seu espazo que ten que ver co coñecemento e sensibilización que a música necesita dar a súa evolución. Proponse un enfoque didáctico coherente, atendendo ás necesidades de cada nivel e grupo,  posibilidades e intereses. O pracer por escóitaa, a acción e a produción musical.

 

Neste nivel, búscase que o neno desenvolva a súa capacidade expresiva, o pracer pola música mesma xa sexa desde o canto ou o específicamente instrumental (con instrumentos da pequena percusión), entre en contacto con diferentes expresións musicais ara lograr así experiencias que lle permitan desenvolver unha audición con sentido crítico. Teña contacto co mundo musical sonoro que o rodea, baseándonos os docentes nos intereses de cada idade, así como tamén no cancionero tradicional infantil.

 

O son: Inclúese na trama didáctica, toda a información coa que os nenos chegan á escolaridad. Desa contorna sonora, natural e social, os nenos recoñecen os sons e os lugares no que se xeran. Búscase desenvolver o entusiasmo e a creatividade, intentando que fagan propio devandito mundo sonoro.

O ritmo:Trabállanse improvisaciones sonoras individuais e grupales. Tamén se busca que o neno vivencie desde o físico, (con expresión corporal) a métrica regular. O ritmo incorpórase partindo de rimas, recitados e xogos rítmicos, acompañados con accións corporais.

A melodía:Búscase que o neno utilice a voz como instrumento de expresión e comunicación, participe en experiencias de canto individual e grupal. Tamén que logre interpretar cancións de variados xéneros e estilos, por exemplo: “A Mazá” e o O Negro “José Clemente”.